12. RÉSZ.

Egy szülni akaró asszonynak jele, kinek születendő fija után leselkedik egy sárkány, ki a földre vettetvén, meg is kergeti az asszonyt.

És láttaték nagy jelenség az égben: Egy asszony felöltözött vala a napba, kinek lábai alatt vala a hold: és az ő fejében tizenkét csillagoknak koronájok.

2. Ki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kinlódik vala a szülésben.

3. Láttaték pedig más jelenség is az égben, és imé vala egy nagy veres sárkány, kinek hét fejei valának, és tiz szarvai, és az ő fejeiben hét koronák valának.

4. Kinek farka utánna vonsza vala az égi csillagoknak harmadrészeket, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szülendő * asszony eleibe, hogy mikor szüléndene, annak fiját megenné.

5. És szüle Fiú magzatot, ki vas vesszővel birandó vala * minden Pogányokat, és ragadtaték annak fija Istenhez és az ő székihez.

6. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol vagyon Istentől készittetett helye, hogy ott legeltessék őtet * ezer két száz és hatvan napig.

7. És lőn az égben nagy viaskodás; Mihály * és az ő Angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is tusakodik vala és az ő Angyalai.

8. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyek is többé nem találtaték mennyben.

9. És vetteték a nagy * sárkány, ama régi kigyó, ki neveztetik Ördögnek és Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elcsalja, vettetké mondom a földre, és az ő Angyali is ő vele levettetének.

10. És hallék nagy szózatot az égben, melly ezt mondja vala; Most lett a szabaditás * és az erő, és a mi Istenünknek oszága, és az ő Krisztusának hatalma: mert a mi atyánkfiainak # vádolójok levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

11. De ők meggyőzték * azt a Báránynak # véréért, és az ő bizonyságtételeknek beszédéért; és az ő életeket nem kimélték mind halálig.

12. Annakokáért örüljetek * egek # és kik lakoztok azokban: Jaj a ## föld és tenger lakosinak: mert leszállott ez ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint ki tudja, hogy kevés ideje vagyon.

13. Mikor azért látta volna a sárkány, hogy * ő levettetett volna a földre, kergetni kezdé az asszonyt, # melly a fiat szülte vala.

14. De adatának ez * asszonynak két nagy sasszárnyak, hogy a & kigyó előtt elrepülne a pusztába az # ő helyére, hogy tápláltassék ott ## ideig, időkig, és az időnek feléig.

15. És bocsátá a kigyó az ő szájából az asszony után vizet, mintegy folyóvizet, hogy azt a folyóvizzel elragadtatná.

16. De segitségűl lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, mellyet a sárkány az ő szájából bocsátott vala.

17. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra; és elméne hogy hadakoznék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatinak megőrizőivel, és a kiknél vala a Jézus * Krisztusnak tanúbizonységtétele.

18. És álla a tengernek fövenyére.