13. RÉSZ.

Megiratik egy sok fejű fenevad, melly nagy részét e világnak bálványozásra hajtja, mellyet eljövén más fenevad megerősit.

És láték egy fenevadat feljőni a tenbergől, mellynek valának hét * fejei és tiz # szarvai, és az ő szarvaink valának tiz koronák, és az ő fejein a káromlásnak neve.

2. És e fenevad, mellyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai mint a medvének lábai és az ő szája, mint az oroszlán szája: és a sárkány * adá az ő erejét annak, és az ő székit, és nagy hatalmát.

3. És látám, hogy egy az ő fejei közzűl mintegy halálos sebbel megsebesittetett, de az ő halálos sebe meggyógyittaték: és csudálván az egész föld követé a fenevadat.

4. És imádák a sárkányt, ki a hatalmat adta vala a fenevadnak, és imádák a fenevadat is, ezt mondván; Kicsoda hasonló e * fenevadhoz? ki viaskodhatik ő vele.

5. És adaték néki nagy dolognak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekednék * negyvenkét hónapig.

6. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazná az ő nevét, és az ő sátorát, és azokat a kik mennyben lakoznak.

7. Az is * adaték nékik, hogy a szentek ellen hadakoznék, és őket meggyőzné: és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

8. Annakokáért imádják őtet a földnek minden lakosai, a kiknek nincsen nevek béirva a Bárány életének * könyvében, melly megöletett # e világ fundamentomának felvettetésétől fogva.

9. Ha kinek vagyon füle, hallja!

10. Ha valaki fogságba viszen mást, ő is fogságba megyen; ha valaki fegyverrel megöl mást, fegyverrel * kell néki is megölettetni. Itt tetszik meg a szenteknek hitek és beékességestürések.

11. Azután láték más fenevadat feljőni a földből, kinek két szarvai valának, mellyek a Báránynak szarvaihoz hasonlók valának, de úgy szól vala mint a sárkány.

12. És az előbbi * fenevadnak minden hatalmasságát cselekeszi ez ő előtte, és azt miveli, hogy a föld és annak lakosai imádják amaz első # fenevadat, mellynek halálos sebe meggyógyult vala.

13. És nagy jeleket * tészen, annyira hogy tüzet is hozzon alá az égből, a földre, az embereknek láttokra.

14. És elhiteti a földnek lakosit, a jelekért, mellyekre * hatalom adaték néki, hogy cselekedje azokat a fenevad előtt, ezt mondván a föld lakosinak, hogy a fenevadnak képét megcsinálják, melly fegyverrel megsebesittetett vala, de megelevenedett.

15. És adaték ez hatalom is néki, hogy a fenevadnak képét meglelkesitené, hogy a fenevadnak képe is szóljon: és azt mivelné, * hogy valakik nem imádándják a fenevadnak képét, megölettessenek.

16. Ezt is miveli, hogy mindenek, kicsinyek, nagyok, gazdagok és szegények, szabadosok és szolgák az ő jobbkezeken vagy az ő homlokokon * megbélyegeztessenek.

17. És hogy senki ne vehesssen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin vagyon a fenevadnak bélyege, * vagy neve, vagy nevének # száma.

18. Ebben vagyon a bölcseség, a kinek értelme vagyon, számlálja meg a fenevadnak számát: mert emberi szám; és annak száma hatszáz és hatvanhat.