15. RÉSZ.

Az utolsó hét csapások, a választottaknak diadalmok, és énekek.

És láték mennyben más nagy és csudálatos jelt: hét Angalokat, kiknél valának a hét * utolsó csapások: mert azok által teljesedett bé az Istennek haragja:

2. És láték úgymint * üvegtengert tűzzel elegyitve; és azokat a kik diadalmasok a fenevadon, az ő képén és bélyegén: és az ő nevének # számán, látám állani az üvegtenger mellett, kiknek kezekben valának az Istennek ## hegedűi.

3. És éneklik vala Mózesnek * az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekék, ezt mondván: Nagyok # és csudálatosok a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazak ## és tökéletesek a te útaid, óh szenteknek Királya,

4. Kicsoda * nem félne tégedet, Uram! és ki nem dicsőitené a te nevedeet? mert csak egyedűl vagy szent. Mert minden Pogányok # eljőnek és te előtted lehajolnak: mert a te itéletid megnyilatkoztak.

5. És ezeknek utánna tekinték; és imé megnyittaték mennyben a Bizonyságtétel sátorának * temploma.

6. És kijövének a templomból, a hét Angyalok, kiknél a hét csapás vala, tiszta és fejér gyolcsba öltözve, kik aranyövekkel evedzettek vala bé az ő mejjeknél.

7. És egy ama négy * lelkes állatok közzűl ada a hét Angyaloknak aranypoharakat, mellyek az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljesek valának.

8. És megtelék a templom füsttel, * az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba bé nem mehet vala, mignem a hét Angyaloknak # hét csapások bételjesednének.