16. RÉSZ.

A hét Angyalok kitöltik a haragnak hét poharát, mellyeet nagy csapások követnek.

És hallék nagy szózatot a templomból, melly ezt mondja a hét * Angyaloknak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharait.

2. Elméne azért az első Angyal, és kitölté az ő poharát a földre, és támada gonosz és ártalmas seb * az emberek ellen, a kiben vala a fenevad bélyege, és azok ellen, a kik imádják vala annak képét.

3. A másik Angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe: és ollyan lőn az mint a megaludt * vér, és minden élő állat meghala a tengerben.

4. A harmadik Angyal is kitölté az ő poharát a * folyóvizekbe és a vizeknek forrásiba; és változának vérré.

5. És hallám hogy a vizeknek * Angyala ezt mondja vala: Igaz vagy # uram, ## Ki vagy, Ki valál, és Szent, hogy ezeket megbüntetted;

6. Mert a szenteknek és a Prófétáknak véreket * kiontották: és vért adál nékik inni: mert méltók arra.

7. És hallám, hogy más az * oltárról ezt mondja vala; Jól vagyon Uram mindenható Isten, tökéletesek és igazak a te itéletid.

8. A negyedik Angyal is kitölté az ő poharát a napra, és adaték annak, hogy embereket hévséggel gyötrené tűz által.

9. És felette igen nagy hévséget szenvedének az emberek, és az Istennek nevét káromlák, kinek hatalma vala e csapásokon, és nem térének meg, hogy Istennek dicsőséget * adnának.

10. Az ötödik Angyal is kiönté az ő poharát ama * fenevadnak székire és lőn az ő országa setét, és rágják vala az ő nyelveket a bánat miatt.

11. És káromlák a mennyei Istent az ő bánatjok és sebeik miatt, és meg nem térének az ő gonosz * cselekedeteikből.

12. A hatodik Angyal is kiönté az ő poharát ama nagy Eufrátes folyóvizbe, és megszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő Királyoknak út készittetnék.

13. És láték ama sárkány * szájából, és ama fenevadnak # szájából, és ama hamis Prófétának ## szájából, három tisztátalan lelkeket, a békákhoz hasonlatosokat, kijőni.

14. Mert ördögi lelkek azok, kik jeleket tésznek, kik elmennek a földnek és az egész világnak Királyihoz, hogy egybegyüjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadaljára. *

15. (Imér eljövök, mint a * lopó. Boldog a ki vigyáz és őrzi az ő # ruháit, hogy mezitelenen ## ne járjon, és meg ne láttassanak az ő szemérmei.)

16. Egybegyüjték azért őket a helyre, melly zsidóul neveztetik Armageddonnak.

17. A hetedik Angyal is kiönté az ő poharát a levegőégre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból * a királyiszéktől, melly ezt mondja vala: Meglett!

18. És lőnek nagy zendülések, villámlások, és mennydörgések, és lőn nagy földindulás, mellyhez hasonló soha nem volt, miolta az emberek a földön vagynak, tudniillik illyen nagy földindulás.

19. És ama nagy * város három részre szakada, és a Pogányoknak városiak elesének, és nagy & Babilonról megemlékezék # az Isten, hogy adna annak inni az ő ## haragjának poharából.

20. Es minden sziget elmulék, és a hegyek * többé nem találtatának.

21. És nagy kőeső, mint egy-egy talentom, szálla az égből az emberekre és káromlák az Istent az emberek a kőesőnek csapásáért: mert annak csapása felette nagy volt.