17. RÉSZ.

Megiratik a nagy parázna és annak kárhoztatása, öltözete, pohara: a fenevadnak, a kin ül, fejei, szarvai.

És jöve én hozzám egy a hét * Angyalok közzűl, kiknél a pohár vala, és szóla velem, mondván: Jövel, és megmutatom néked a nagy # paráznának kárhoztatását, ki a sok ## vizeken ül.

2. Kivel paráználkodtak a * földnek Királyai, és kinek paráznaságának borával megrészegedtek a földnek lakosai.

3. És mikor lélekben elvitt volna engemet egy pusztába, láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, melly fenevad vala teljes káromlásnak neveivel, mellynek hét feje * és tiz szarva vala.

4. Öltöztöt vala pedig az asszony veres bársonyba és skárlátba, és megékesittetett vala arannyal és drágakövekkel és gyöngyökkel, kinek kezében egy aranypohár vala, melly tele vala az ő paráznaságának utalatosságival * és tisztátalanságával.

5. És az ő homlokán illyen név vala megírva: Titok: * nagy Babilon, a föld paráználkodásinak és utálatosságinak annyok.

6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek * vérekkel, és a Jézus Mártirominak vérekkel; és felette nagy csudálkozással csudálkozám, mikor láttam volna az asszonyt.

7. És monda nékem az Angyal: Miért csudálkozol? Én megmagyarázom néked ez asszonynak titkát, és a * fenevadnak, a melly őtet hordozza, mellynek hét feje és tiz szarva vagyon.

8. A melly fenevadat láttál, volt és nincsen; és a mélységből * jő fel, és megyen a veszedelemre, és a földnek lakosai csudálkoznak rajta, (a kiknek neveik nincsenek béirva az # életnek könyvében, e világ fundamentomának felvettetésétől fogva) látvána fenevadat, melly vala, és nincsen, mindazáltal vagyon.

9. Itt tetszik meg az elme, a mellyben vagyon * bölcseség. A hét # fő jegyzi a hét hegyeket, mellyeken az asszony ül.

10. És Királyok is heten vagynak, az öte elesett, az egyik ugyan vagyon, és a másik még el nem jött; és mikor eljövénd, kevés ideig kell annak uralkodni.

11. A fenevad pedig melly vala, és nincsen, nyolczadik az, és a hét közzűl való, és a veszedelemre megyen.

12. A tíz * szarvak pedig, mellyeket láttál, tíz Királyok kik még birodalmat nem vettek, de vésznek hatalmat mint Királyok egy órában a fenevaddal.

13. Ezeknek egy tanácsok vagyon, és az ő erejeket és hatalmokat adják * a fenevadnak.

14. Ezek a Bárány * ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket: mert Uraknak Ura # és Királyoknak Királya, és az ő vele valók, hivatalosok, választattak és hívek.

15. És monda nékem: A vizek, a mellyeket láttál, hog a parázna ül, népek * azok, sokaságok, nemzetségek és nyelvek.

16. És a tíz * szarvak, mlelyeket láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és ő magát hagyják, és mezítelenen, és eszik annak húsait, és megégetik # őtet tűzzel.

17. Mert az Isten adta azoknak szivekbe, hogy azt cselekedjék a mi néki kedves: és hogy egy értelemben legyenek, és engedjék * az ő birodalmokat a fenevadnak, miglen bételnek az Isten beszédei.

18. És az asszony * a mellyet láttál, ama nagy város, # mellynek birodalma vagoyn a földnek Királyin.