19. RÉSZ.

Éneklés és öröm mennyekben a nagy paráznának büntetésén: a Bárány menyegzője.

És ezeknek utánna hallám nagy sokaságnak nagy szavát az égben, melly ezt mondja vala: Hallelujah! idvesség, dicsőség, tisztesség, és hatalom a mi Urunknak Istenünknek.

2. Mert tökéletesek és igazak az ő itéleti, és ama nagy * paráznát, melly a földet megdöglette az ő paráznaságával, megitélte, és bosszút állott ő rajta az ő szolgáinak # verekért, kikeresvén azt annak kezéből.

3. És másodszor is, mondának: Hallelujah; és annak * füsti felmegyen mind örökkön örökké.

4. És leborulának ama * huszonnégy Vének, és ama négy # lelkes állatok, és a székben ülő Istent imádák, mondván: Ámen! Hallelujah.

5. És a széktől szózat * jöve ki, melly ezt mondja vala: Dicsérjétek a mi Istenünket minden ő szolgái, és kik félitek őtet, kicsinyek és nagyok.

6. És hallék mint nagy sokaságnak szavát és mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgéseknek szavát, kik ezt mondják vala: Hallelujah! * mert uralkodik ama mindenható, a mi Urunk Istenünk!

7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki: mert eljött a * Báránynak # menyegzője, és az ő felesége elkészitette ## magát.

8. És adatott néki hogy föltözzék tiszta és fényes * bíborba: mert a bíbor a szenteknek megigazulások.

9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára * hivattak. És monda nékem: Az Istennek e beszédei igazak.

10. És leborúlék annak lábainál, hogy imádnám őtet, de ezt mondá * nékem: Meglásd azt ne miveld; te szolgatársad vagyok és a te atyádfiaié, kiknél vagyon a Jézusnak tanúbizonyságtétele, Istent imádjad: mert a prófétálásnak lelke a Jézusról való tanúbizonyság.

11. És látám hogy az ég megnyilatkozott, és imé vala egy fejér * ló, és a ki azon ül vala, hivattatik vala Hivnek # és Igaznak, és ki igazán itél és viaskodik.

12. És az ő szemei ollyanok valának mint a tűznek * lángja; és az ő fejében sok koronák; és az ő neve megiratott vala, mellyet senki nem tud vala, hanem csak ő maga.

13. És öltöztetett vala vérrel * megfestetett ruhába, és neveztetik az ő neve Isten # igéjének.

14. És a mennyei * seregek követik vala őtet fejér lovakon, kik felöltöztettek vala fejér és tiszta # bíborba.

15. És az ő szájokból származik vala éles fegyver, hogy azzal verné a Pogányokat: mert ő birja azokat * vasvesszővel, és ő az a ki nyomja a mindenható Isten haragjának és búsulása # borának sajtóját.

16. És az ő ruháján és tomporán meg vala irva az ő neve: * Királyoknak Királya, és Uraknak Ura!

17. És láték egy Angyalt állani a napban, ki általa nagy szóval ezt mondván minden madaraknak, mellyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el és gyüljetek egybe a nagy Istennek * vacsorájára;

18. Hogy egyéteka Királyoknak húsokat, a Hadnagyoknak, az erőseknek húsokat, a lovaknak és azokon ülőknek húsokat, és minden szabadosoknak és szolgáknak, kicsinynek és nagyoknak húsokat.

19. És látám, hogy ama * fenevad és a földnek királyai, és azoknak seregeik egybegyültek, hogy viaskodjanak az ellen, ki a lovon ül vala, és az ő serege ellen.

20. És megfogattaték a fenevad, és ő vele együtt ama hamis * Próféta, a ki csudákat # tett vala ő előtte, mellyekkel elcsalta azokat, a kik a fenavadnak ## bélyegét felvették vala, és a kik imádták annak képét, és vettetének elevenen ők ketten a kénkővel égő tüzes tóba.

21. És a többi megöletének a lovon űlőnek fegyverével, * melly az ő szájából származik vala, és minden # madarak megelégedének azoknak húsokkal.