20. RÉSZ.

Anyszentegyház boldogsága e földön ezer esztendeig.

És láték egy Angyalt leszállani mennyből, kinél vala a mélységnek * kulcsa, és nagy vasláncz az ő kezében.

2. És megfogá a sárkányt, * ama régi kigyót, ki az Ördög és a sátán, és megköté azt a lánczczal ezer esztendeig.

3. És veté őtet a mélységben, és bérekeszté őtet, és felül rajta megpecsétlé, hogy többé el ne * hitesse a népeket, míg bételnek az ezer esztendők: mert azután el kell néki oldoztatni egy kévés időre.

4. És láték székeket és leülének azokra, és adaték nékik itélettételre való hatalom. És látám azoknak is lelkeket * a kiknek fejeket vették a Jézus felől való bizonyságtételért, és az Istennek beszédéért, és kik nem imádták a # fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét sem & homlokokra sem kezekre; és élnek és ## uralkodnak a Krisztussal ezer esztendeig.

5. A halottaknak pedig többi meg nem elevenednék, mignem bételnek az ezer esztendők. Ez az első feltámadás.

6. Boldog és szent, a kinek része vagyon az első feltámadásban: mert ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lésznek az Istennek és a Krisztusnak * Papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

7. És mikor eltelnek az ezer esztendők, a Sátán eloldatik * az ő fogságából.

8. És kimegyen hogy elcsalja a földnek négy szegeletin lakozó népeket, * Gógot, és a Magógot, hogy egybegyüjtse azokat viadalra, kiknek számok mint a tenger fövenye.

9. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szenteknek táborokat és a szerelmetes várost; de Istentől mennyből tűz szálla alá, * melly megemészté azokat.

10. És az ördög, a ki elcsalja vala őket, vetették a tűznek és kénkőnek * tavába: hol vagyon ama fenevad, ama hamis Próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal mind örökkön örökké.

11. És láték egy nagy fejér királyiszéket, mellyben egy valaki ül vala, kinek tekintete elől elmulék a föld és az ég, mellyeknek helyek nem találtaték.

12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt, és a könyvek * megnyittatának; és más könyv is nyittaték meg, melly az életnek könyve: és # megitélttének a halottak azokból, mellyek a könyvekbe irattattak vala, az ő cselekedeteik szerint.

13. A tenger is kiadá a halottakat, mellyek ő benne voltak; a halál is, és a pokol megadák a halottakat, mellyek ő nálok voltak, és itélet lőn mindenekről az ő cselekedeteik szerint.

14. A pokol pedig és halál * vettetének a tűznek # tavába, melly a második halál.

15. És valaki nem találtatott beirva az élet * könyvébe, a tűznek tavába vetteték.