22. RÉSZ.

A mennyei Paradicsom leiratik: e könyv berekesztetik.

És megmutatá nékem azután az élet vizének tiszta folyóvizét, melly világos vala, mint a kristály, melly kijő vala az Istennek és a Báránynak székitől.

2. Annak piaczának közepette pedig, és a folyóviznek két felén vala az * életnek fája, melly tizenkét gyümölcsöt terem vala: minden hónapban pedig terem vala: és a fának levelei a Pogányoknak # egészségekre valók valának.

3. És semmi átkozott állat nem lészen többé; hanem az Istennek és a Báránynak széke lészen abban, és az ő szolgái szolgálnak néki.

4. És látják az ő orczáját, és az ő neve homlokokon * lészen.

5. És ott * éjszaka nem lészen: és nem szükölködnek szövétnek világossága nélkül: sem a napnak világossága nélkül, mert au Úr Isten világositja meg őket: és országolnak mind örökkön örökké.

6. És monda nékem: E beszédek igazak és tökéletesek, és a szent Prófétáknak Ura Istene * bocsátotta el az ő Angyalát, hogy megjelentse az ő szolgáinak azokat, a mellyeknek kell meglenniek hamar.

7. Imé eljövök * hamar. Boldog a ki megtartja # e könyv prófétálásának beszédit.

8. Én vagyok pedig János, ki ezekezet hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam volna ezeket * leborúlék az Angyal lábai előtt, hogy őtet imádnám, a ki nékem ezeket megmutatta vala.

9. Az pedig monda nékem: Meglásd hogy azt ne cselekedjed; mert néked szolgatársad vagyok, és a te Próféta atyádfiainak, és azoknak kik megtartják e könyvnek beszédit. * Az Istent imádjad.

10. Azután monda nékem: Bé ne pecsételd * e könkyv prófétálásának beszédit: mert az idő # közel vagyon.

11. A ki árt, ártson ezután is; és a ki fertelmes, legyen ezután is fertelmes: és a ki igaz, igazittassék meg ezután is; és a ki szent, ezután is szenteltessék meg.

12. És imé hamar eljövök; és az én jutalmam én velem vagyon, hogy megfizessek mindennek; a mint az ő * cselekedete lészen.

13. Én vagyok az * Alfa és az Omega, a kezdet és a végezet, amaz első és utolsó.

14. Boldogok a kik megtartják az * ő parancsolatit, hogy legyen nékik szabadságok az életnek # fáján, és a kapukon menjenek bé a városba.

15. De kinn maradnak az ebek, * a bűvösbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók; és a ki szereti és szólja a hazugságot.

16. Én Jézus * bocsátottam az én Angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tenne néktek a Gyülekezetben. Én vagyok Dávidnak ama # gyökere és ága: ama fényes és hajnali ## csillag.

17. A Lélek is és a menyasszony * ezt mondják: Jövel: a ki hallja is ezt mondja: Jövel; és a ki # szomjúhozik, jöjjön el; és a ki akarja, végye az életnek ## vizét ingyen.

18. Együtt bizonyságot * tészek pedig mindennek, a ki e könyv prófétálásának beszédét hallja: Hogy valaki ezekhez hozzá tészen, # e könyvben megíratott csapásokat veti Isten arra;

19. És ha valaki elvejénd e könyv prófétálásának beszéditől, az Isten annak részét eltörli az életnek * könyvéből, és a szent # városból, és azokból, a mellyek e könyvben megirattattak.

20. Ezt mondja a ki * ezekről bizonyságot tészen: Bizony hamar # eljövök, Ámen! Jövel azért Uram Jézus!

21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek, Ámen. ///Az Új Testamentomnak Vége.///